De vijf pijlers van ESIF

De stichtingsactiviteiten zijn gebaseerd op vijf pijlers:

Onafhankelijkheid

ESIF opereert als stichting onafhankelijk, onpartijdig en zonder winstoogmerk. Vanuit die opstelling draagt zij zorg voor het ontwikkelen van de examenplannen en eventuele kwalificatiedossiers. En neemt zij op basis daarvan de examens af dan wel worden deze door samenwerkingspartners afgenomen.

Kwaliteit

ESIF bevordert en bewaakt de kwaliteit van de examenplannen en kwalificatiedossiers en biedt daarmede de norm aan voor het ontwikkelen en in stand houden van het vakgebied security intelligence.

Normering

Op basis van “de norm” voor de desbetreffende opleiding wordt het examenplan vastgesteld en afgenomen. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktijkgericht onderdeel. Na succesvolle afronding van beide onderdelen wordt een diploma uitgereikt. Personen die hebben deelgenomen aan een opleiding/training die weliswaar aan de examennorm van ESIF voldoet maar waarvoor geen examen wordt afgelegd kunnen worden voorzien van een Bewijs van Deelname.

Actualiteit

ESIF zorgt voor het in stand houden van kennis en vaardigheid binnen dit vakgebied middels een kennisnetwerk, expertmeetings, denktanks en workshops die worden georganiseerd in samenwerking met partners in overheid, bedrijfsleven en opleidingsinstituten.

Registers

Gediplomeerden kunnen zich laten registreren in een register van de gevolgde opleiding als bewijs dat zij beschikken over actuele kennis en vaardigheden. In het desbetreffende registerreglement is de duur van de inschrijving bepaald en hoe Permanente Educatie (PE) punten kunnen worden behaald om de inschrijving te verlengen. Periodieke toetsing vindt plaats door externe auditing.

Organisatie

ESIF is als volgt georganiseerd:

ESIF organisatie

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter : A. (Ab) Verkaik
Secretaris : C. (Cees) van der Giessen CPP
Penningmeester : F.A. (Frans) van Mil
Coördinatie examencommissies: M.R (Michiel) Meinard
Bestuurslid: vacant.

De Raad van Advies bestaat uit:

Voorzitter : Mr. M. (Martin) van Vianen
Lid : M.D. (Maarten) te Kulve
Lid : vacant

De Commissie van Bezwaar wordt samengesteld en geactiveerd zodra daar noodzaak voor is. De Statuten voorzien hierin.

Zelfstandige Organisatie Eenheid (ZOE)

Alle ESIF registers worden beheerd door een Zelfstandige Organisatie Eenheid die is gepositioneerd naast de formele organisatiestructuur van ESIF en in uitvoerend opzicht geheel zelfstandig opereert als toezichthouder in de registerreglementen opgenomen voorwaarden voor inschrijving.

Dit beheer en toezicht wordt uitgevoerd door Philip Sas, de Security Intelligence Coördinator (SIC). Zodra een verzoek tot inschrijving bij de Secretaris ESIF is ingediend worden alle noodzakelijke personalia overgedragen aan de SIC. In het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daar een speciale overdrachts- en beheerprocedure voor opgesteld. Zie ook tabblad: Registers.